SFETEA IOAN- CIPRIAN

In conformitate cu prevederile art. 85 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala, secretarul indeplineste urmatoarele categorii de atributii principale:

    a) participa în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;

    b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelara şi asistenta socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

    c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotărârile pe care le considera legale;

    d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;

    e) urmăreşte rezolvarea corespondentei în termenul legal;

    f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;

    g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

    h) asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;

    i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;

    j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afară celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

    k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.

    (2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.

    (3) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar

 

Login Form

Sondaj

Considerati util site-ul primariei?